Πηγή: Jo Di Graphics

Media trust in EU countries (Εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ σε χώρες της Ε.Ε.)

 


Share of people that trust television as a reliable media (Ποσοστό ανθρώπων που εμπιστεύονται την τηλεόραση ως ένα αξιόπιστο μέσο) (%)


Share of people that trust radio as a reliable media (Ποσοστό ανθρώπων που εμπιστεύεται το ραδιόφωνο ως ένα αξιόπιστο μέσο) (%)


Share of people that trust newspapers (printed and online) as a reliable media (Ποσοστό ανθρώπων που εμπιστεύεται τις εφημερίδες, γραπτές και διαδικτυακές, ως αξιόπιστα μέσα.) (%)


Share of people that trust social media (social networks, blogs, video hosting websites) as a reliable media (%)

source: Eurobarometer 452 (2016)