ÓõíÝíôåõîç ôýðïõ ôïõ ðñþçí åíôåôáëìÝíïõ äçìïôéêïý óõìâïýëïõ ÔïðéêÞò ÏéêïíïìéêÞò ÁíÜðôõîçò, Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò êáé ÊëéìáôéêÞò ÁëëáãÞò ôïõ ÄÞìïõ ÐåéñáéÜ, ÐÝôñïõ Êüêêáëç ôçí ÐÝìðôç 21 Ìáñôßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Αλιεύσαμε από το facebook του Γιάννη Ανδρουλιδάκη

Σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν εδώ και 2-3 μέρες σε εφημερίδες, σάιτ, «ενημερώσεις» και αναρτήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλησε απλά να βρει μια υποψηφιότητα που να συμβολίζει την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και ανάμεσα στους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που κινητοποιήθηκαν, μαγείρεψαν, άνοιξαν τα σπίτια τους, παράτησαν τις δουλειές τους, αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν νομικές συνέπειες, έψαξαν γιατρούς, έτρεξαν για χαρτιά, αντιμετώπισαν τους φασίστες στον δρόμο, το σκέφτηκε, το ζύγισε και τελικά επέλεξε τον ιδιοκτήτη της Intralot, της Intracom Holdings,της INTRACOM Telecom, της Intrakat, της INTRACOM Defense Electronics (εταιρεία αμυντικών συστημάτων), της INTRACOM IT Services, της Ηellas Οnline, της Intrakat και του Athens Information Technology.

Θέλω προσωπικά να του πω μπράβο για την τόλμη του, γιατί κάποιου κακόπιστου το μυαλό μπορεί να πήγαινε αλλού.