Πηγή: Jo Di

Ποσοστό επί του ΑΕΠ των δαπανών κάθε χώρας στην Ευρώπη για την αστυνομία – 2016

πηγή: Eurostat