Πηγή: News247

Με γνωμάτευση που απέστειλε στο γραφείο της Υπουργού Παιδείας η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γνωστοποιεί ότι στο νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που ήδη κατατέθηκε στη Βουλή υπάρχουν πολλά προβληματικά στοιχεία, γεγονός που σημαίνει ότι διατάξεις χρειάζονται επαναδιατύπωση.

Η αναφορά της Αρχής στάλθηκε αρμοδίως και υπηρεσιακά στις 21 Ιανουαρίου, δηλαδή πριν από δέκα ημέρες.

Το θέμα είναι ότι παρά τις παρατηρήσεις της Αρχής, οι οποίες είναι απολύτως συγκεκριμένες, η Υπουργός δεν προχώρησε σε αλλαγές και κατέθεσε το νομοσχέδιο ως είχε.

Στη σελίδα 2 αναφέρεται ότι “όπως παγίως κρίνει η Αρχή όταν μία επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προβλέπεται σε διάταξη τυπικού νόμου τότε η διάταξη θα πρέπει μεταξυ άλλων να αναφέρει βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένων,πέρα του σκοπού αυτής, και των δεδομένων τα οποία θα τύχουν προστασίας”.

Παρακάτω αναφέρει ότι “ο νομοθέτης πρέπει να εξασφαλίσει ότι ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας η οντότητα η οποία έχει πραγματική δυνατότητα ελέγχου ως προς το σκοπό και τα μέσα της επεξεργασίας, ενώ ο σκοπός θα πρέπει να συνδέεται με τις οριζόμενες στο νόμο αρμοδιότητες του φορέα”. Και που προφανώς δεν γίνεται.

Σχολιάζει επίσης η Αρχή το ζήτημα της παραπομπής στο προεδρικό διάταμγα 75/2020 για τη χρήση συστηματων επιτήτησης με τη λήψή η καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους. Και αναφέρει: Η ευθεία παραπομπή στο εν λόγω ΠΔ δεν είναι καταρχάς ορθή δεδομένου ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα είναι το εκάστοτε ΑΕΚ το οποίο δεν έχει κατ’αρχήν αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παρ.1 του προαναφερθέντος νόμου αλλά και διότι το πεδίο εφαρμογής της διάταξης του σχεδίου νόμου είναι διαφορετικό.

Παρακάτω στη σελίδα 3: “Οι περιορισμοί ατομικού δικαιώματος πρέπει να δικαιολογούνται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος, να τελούν σε πρόδηλη λογική συνάφεια με το σκοπό αυτό, να είναι πρόσφοροι, κατάλληλοι και αναγκαίοιι για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, νην θίγουν τον πυρήνα του δικαιώματος και να μην απονέμουν στη διοίκηση ευρεία διακριτική ευχέρεια. Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται αναγκαίο στη νομοθετική διάταξη να υπάρχουν σαφείς και ακριβείς κανόνες που επιβάλλουν έναν ελάχιστο αριθμό απαιτήσεων ούτως ώστε τα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία να έχουν επαρκείς εγγυήσεις ότι προστατεύονται αποτελεσματικά τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα τους”.

Αναφέρει, επίσης, χαρακτηριστικά η αρχή στην καταληκτική παράγραφο ότι “τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι τα παραπάνω αποτελούν αρχικές βασικές παρατηρήσεις, που είναι εστιασμένες στο άρθρο 8 του σχεδίου νόμου και δεν εξαντούν τα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που ενδεχομένως σχετίζονται με το σχέδιο νόμου συνολικά”.

Αφήνει, δηλαδή, ανοιχτό η Αρχή το ενδεχόμενο να υπάρχουν ζητήματα συμμόρφωσης με το νόμο για τα προσωπικά δεδομένα και σε άλλα άρθρα του νομοσχεδίου.

Το έγγραφο, τέλος, της αναφοράς της Αρχής “ανέβηκε” την Τρίτη στο site της Βουλής.

Στο δε διορθωμένο σχέδιο που έφερε στη Βουλή η κα Κεραμέως επιχειρεί να ξεπεράσει τα προβλήματα που βάζει η Αρχή με ντρίπλες χωρίς όμως τελικά να τα καταφέρνει δεχόμενη πυρά από την αντιπολίτευση που έκανε λόγο για προσπάθεια να αγνοηθεί η Αρχή και τα συμπεράσματά της.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την αναφορά: