Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας

https://www.facebook.com/Ellenofreneia/posts/2008307339299931?__cft__[0]=AZWneHOd7ryjsxMTAKYLyrNeYGofe64Ksmk00T4k80PjY3q5SUuRNd34zlqVswLVXp1lTun1Tuk0eirPQfWIYGvhhinSu6nr0R4viQ2RbHCW_1EylVSM2XmSdWGQ9Tt3i4eRpHSOH3Qf4ElNREqkWO4dQIfb9UBlHQ43W2q8EoSeagv2MNujXVwkx644Gyg9hXA&__tn__=%2CO%2CP-R