Ïìéëßá ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Âïëéâßáò ¸âï ÌïñÜëåò êáé ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ÁëÝîç Ôóßðñá, ÐÝìðôç 14 Ìáñôßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Η τελευταία ραδιοφωνική Ελληνοφρένεια της εβδομάδας. Με τον Θύμιο Καλαμούκη και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη (aka Τσολιά). Βασικό θέμα η επίσκεψη Έβο Μοράλες και οι συζητήσεις με Τσίπρα για καπιταλισμό…