Ðáñáäüèçêå áðüøå ðáñïõóßá ôïõ ÄÞìáñ÷ïõ ôçò ÁèÞíáò Êþóôá ÌðáêïãéÜííç, ç ðëáôåßá Ïìüíïéáò ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí Ýñãùí áíÜðëáóçò ôçò.ÖùôáãùãçìÝíç,ìå ôï óõíôñéâÜíé äéáìÝôñïõ 30 ìÝôñùí ðïõ ï êåíôñéêüò ôïõ ðßäáêáò ôéíÜæåé ôï íåñü óå ýøïò ùò êáé 20 ìÝôñá åíþ óõíïëéêÜ äéáèÝôåé 188 äÝóìåò íåñïý êáé 177 õðïâñý÷éïõò ðñïâïëåßòóôï êÝíôñï ôçò. Åðßóçò ìåôÜ áðü ðïëý êáéñü ìðáßíåé óå ðëÞñç ëåéôïõñãßá êáé ôï ãëõðôü õäñïêéíçôéêÞò ëåéôïõñãßáò ôïõ Ãéþñãïõ Æïããïëüðïõëïõ, ÐÝìðôç 14 Ìáúïõ 2020 (EUROKINISSI)

Πηγή: Το Κουλούρι

Πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ και επίσημα τα αποκαλυπτήρια της νέας πλατείας Ομονοίας όπου και τέθηκε σε λειτουργία το νέο συντριβάνι της, που έχει διάμετρο 30 μέτρων. Αν και θυμίζει την παλιά μορφή της, με το συντριβάνι στο κέντρο, η πλατεία δεν είναι κυκλική, καθώς η διάβαση για τους πεζούς που ενώνει την Πανεπιστημίου και την Αγίου Κωνσταντίνου παραμένει.

Την ίδια στιγμή, η συγκέντρωση πλήθους κόσμου στα άτυπα αυτά εγκαίνια, παρουσία μάλιστα και του δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, προξένησε έντονη ανησυχία, αφού ο συνωστισμός κρίθηκε από πολλούς ως επικίνδυνος για την εξάπλωση του κοροναϊού.

Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές εμφανίζονταν άκρως καθησυχαστικές, αφού όπως διευκρίνιζαν, το νέο συντριβάνι αναβλύζει πλέον χλωρίνη, με τους πολίτες να βουτάνε τακτικά σε αυτό, καταπολεμώντας έτσι τον ιό.

«Δεν θα θέταμε ποτέ σε κίνδυνο την υγεία των δημοτών μας. Μπορούσαν όλοι να λουστούν στην χλωρίνη, ενώ ανά δέκα λεπτά, drone ψέκαζαν αντισηπτικό. Όλα έγιναν νομότυπα, μέχρι και ο πλανητάρχης θα ήταν περήφανος», σχολίαζε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, γλείφοντας το οδόστρωμα για να πείσει και τον τελευταίο δύσπιστο για τα λεγόμενά του.