Ï äçìïóéïãñÜöïò Êùíóôáíôßíïò ÌðïãäÜíïò óõíôïíßæåé ôçí ðáñïõóßáóç ôçò êëéíéêÞò ìåëÝôçò ãéá ôï åëáéüëáäï ðïõ äéåîÞ÷èç áðü ôç ÃÁÉÁ êáé ôï ºäñõìá ÊáðåôÜí Âáóßëçò óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÐáíåðéóôÞìéï UC Davis ôçò Êáëéöüñíéá, óå êåíôñéêü îåíïäï÷åßï ôçò ÁèÞíáò, Ôñßôç 3 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/Nensi Bogdani

Ο Θύμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης (aka Τσολιάς ) στην ραδιοφωνική Ελληνοφρένεια της Δευτέρας. Βασικός πρωταγωνιστής σήμερα ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Και σημαντικό θέμα φυσικά η…κρατική μέριμνα απέναντι στην ταινία «Τζόκερ»