ÓõíÜíôçóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç ìå ôïí ÁìåñéêÜíï Õðïõñãü Åîùôåñéêþí ÌÜéê ÐïìðÝï. ÓÜââáôï 5 Ïêôùâñßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Ο Θύμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης (ακα Τσολιάς ) στην ραδιοφωνική Ελληνοφρένεια της Τρίτης. Βασικοί πρωταγωνιστές σήμερα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι… σχέσεις του με την Αμερική. Ο Άδωνις Γεωργιάδης και άλλοι…