ÓõæÞôçóç óôçí ÏëïìÝëåéá ãéá ôçí øçöïöñßá ôïõ ôñßôïõ Ìíçìïíßïõ ôçí ÐáñáóêåõÞ 14 Áõãïýóôïõ 2015. (EUROKINISSI/ÃÉÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Ο Θύμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης (ακα Τσολιάς ) για την Ραδιοφωνική Ελληνοφρένεια της Τρίτης. Βασικοί πρωταγωνιστές της σημερινής εκπομπής ο Αλέκος Φλαμπουράρης και ο Άδωνις Γεωργιάδης.